Logo

Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren " Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in "Etik Komisyonu" başlıklı 29. maddesine göre 14.09.2022 tarih ve E.618914 sayılı Makam Olur ‘u oluşturulan değişiklikle yeniden teşkil edilmiştir.

Etik Komisyonu sekreterya işlemlerini ise Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yerine getirmektedir.


KOMİSYON BAŞKANI

Enver İSKURT

Bakan Yardımcısı

Telefon: 0 312- 203 11 36

e-mail: enver.iskurt@uab.gov.tr


KOMİSYON ÜYELERİ

N. Leyla AKINCI

Personel Genel Müdür V.

Tel: 0 312 203 13 00 -01

e-mail: nleyla.akinci@uab.gov.tr


Musa TURHAN

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V.

Tel: 0 312 203 10 05 - 06

e-mail: musa.turhan@uab.gov.tr


Mutlu KARACA AYBAR

İç Denetim Birimi Başkanı

Tel: 0 312 203 10 88

e-mail: mkaraca.aybar@uab.gov.tr


Etik Komisyonunun Görevleri
 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.
Etik İlkeler
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma
Kamu Görevliler

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Başvuru

Sözlü başvuruların kurul sekreteryasına yapılması gerekmektedir. Başvuru sekreterya tarafından tutanağa geçirilerek taraflarca imza altına alınır. Yönetmeliklerde yer alan hususlar haricindeki konularda başvuru yapılamaz. Başvuru formundaki alanlar doldurulmak zorundadır. Gerekli durumlarda ekler başvuruya eklenmelidir. Başvuru e-posta aracılığı ile yollanacaksa, ekte gönderilen diğer dosyaların adları başvuru formuna yazılmalıdır. Yapılan başvurularda gizlilik esastır. Başvuruların gizli tutulması kurul sorumluluğundadır.

İletişim

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

Adres: Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek/ANKARA

Tel: 0312 203 10 90

e-mail: etik@uab.gov.tr